Hibriturselva, cas d'estudi per la tesina d'un master europeu: Historial