• Grups de treball
  • Comentar activitats per fer-les productes turístics de venta online.

Comentar activitats per fer-les productes turístics de venta online.

Comentar activitats per fer-les productes turístics de venta online.

Administrador: Vívelus!

Membres del grup: 5

Descripció:

Hem creat una web de venta d'activitats online a nivell de Catalunya. I estem buscant "col.laboradors" que estiguin fent ja activitats o pensin que podrien fer activitats i que vulguin ficar-les en el nostre portal per vendre-les.

L'usuari final (principalment de ciutat) està buscant activitats de "vivències" i aquestes activitats es poden convertir en un producte turístic creant ingresos extra tant per la venta de l'activitat com pels productes artesanals (en el cas que tingueu) que es veguin. Així com generar económia interna amb restaurants i hotels de la zona.

Empreses/persones vinculades al producte: Vívelus!

Col·laboradors que busquem: Busquem activitats d'oficis, artesania, tradicions,.. enfocats a un nivell de vivència. Nosaltres estem focalitzats a potenciar-les a nivell d'internet i fer la venta.

Resum: Activitats com a producte turístic per venta online.